Toán tiếng Anh 5 bài: Trừ số đo thời gian chương 4 | Subtracting time measurements

  • 1 Đánh giá

Giải bài Trừ số đo thời gian chương 4 | Subtracting time measurements. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 133 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 23 minutes 25 seconds - 15 minutes 12 seconds
23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây;

b) 54 mintues 21 seconds - 21 minutes 34 seconds
54 phút 21 giây - 21 phút 34 giây;

c) 22 hours 15 minutes - 12 hours 35 minutes
22 giờ 15 phút - 12 giờ 35 phút;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 133 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 23 days 12 hours - 3 days 8 hours
23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

b) 14 days 15 hours - 3 days 17 hours
14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

c) 13 years 2 months - 8 years 6 months
13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 133 - Toán tiếng Anh 5:

A person departed from A at 6:45 am and arrived at B at 8:30 am. On the way, he took a 15-minutes break. Disregarding the break, how long did it take that person to travel the distance AB?

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem