Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 112 chương 3 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 112 chương 3 | Pracitce. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 112 - Toán tiếng Anh 5:

Find the lateral surface area and the total surface area of a cube with side length of 2m and 5cm.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m, 5cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 - Toán tiếng Anh 5:

Which of the following shapes of cardboard can be used to build a cube?

Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 - Toán tiếng Anh 5:

T (True) or F (False):

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) The lateral surface area of the cube A is as twice as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) The lateral surface area of the cube A is as fourth as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c) The total surface area of the cube A is as twice as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

d) The total surface area of the cube A is as fourth as the lateral surface area of the cube B.

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem