Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 137 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 137 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 3 hours 14 minutes x 3
3 giờ 14 phút x 3;

b) 36 minutes 12 seconds : 3
36 phút 12 giây : 3;

c) 7 minutes 26 seconds x 2
7 phút 26 giây x 2;

d) 14 hours 28 minutes : 7;
14 giờ 28 phút : 7;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) (3 hours 40 min + 2 hours 25 min) x 3
(3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

b) 3 hours 40 min + 2 hours 25 min x 3
3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;

c) (5 min 35 sec + 6 min 21 sec) : 4
(5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 min 3 sec x 2 + 4 min 12 sec : 4
12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

It takes a tradesman an average of 1 hour and 8 minutes to finish one product. In the first period, he makes 7 products. And he makes 8 products in the second period. How long does he work in total?

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

4,5 hours ... 4 hours 5 min
4,5 giờ....4 giờ 5 phút

8 hours 16 min - 1 hour 25 min ... 2 hours 17 min x 3
8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút ...2 giờ 17 phút x 3

26 hours 25 min : 5 ... 2 hours 40 min + 2 hours 45 min.
26 giờ 25 phút : 5 ...2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem