Giải bài tập 3 trang 137 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

It takes a tradesman an average of 1 hour and 8 minutes to finish one product. In the first period, he makes 7 products. And he makes 8 products in the second period. How long does he work in total?

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

Bài làm:

In the first period, finishing 7 products it takes a tradesman:
Lần thứ nhất làm 7 sản phẩm mất:

1 hour 8 minutes x 7 = 7 hours 56 minutes
1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút.

In the seconds period, finishing 8 products it takes:
Lần thứ hai làm 8 sản phẩm mất:

1 hour 8 min x 8 = 9 hours 4 min
1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút.

(Draft: 1 hour 8 min x 8 = 8 hours 64 min = 9 hours 4 min)
Nháp: 1 giờ 8 phút x 8 = 8 giờ 64 phút , mà 1 giờ = 60 phút nên 8 giờ 64 phút = 9 giờ 4 phút)

How long he works in total is:
Thời gian cả hai lần người đó làm là:

7 hours 56 min + 9 hours 4 min = 16 hours 60 min = 17 hours
7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 16 giờ 60 phút = 17 giờ.

Result: 17 hours.
Đáp số: 17 giờ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021