Giải bài tập 2 trang 106 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 - Toán tiếng Anh 5:

A rectanglular table cloth has a length of 2m and a width of 1.5m. In the middle of the cloth, a rhombus with two diagonals equal to the length and the width of the cloth is embroidered as decorative pattern. Find the areas of the rectangular cloth and the rhombus pettern.

Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ở giữa khăn người ta thêu học tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.

Giải bài tập 2 trang 106 sách toán tiếng anh 5

Bài làm:

A rectangular table cloth: the length = 2m, the width = 1,5m

Khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài bằng 2m và chiều rộng 1,5 m.

The area of the table cloth is: 2 x 1,5 = 3 (m2)

Vậy diện tích khăn trải bàn là: 2 x 1,5 = 3 (m2)

A rhombus with 2 diagonals 2m and 1,5m.

Họa tiết trang trí là hình thoi có 2 đường chéo lần lượt là 2m và 1,5 m.

The area of the rhombus is: = 1,5 (m2)

Vậy diện tích hình thoi là: = 1,5 (m2)

Result: 3m2, 1,5m2

Đáp số: 3m2, 1,5m2

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021