Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 22 chương 1|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài luyện tập chung chương 1|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. There are 28 students in a class, the number of boys is the number of girls. How many boys, girls are there in the class?

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Find the perimeter of a rectangular percel if its length is 20 times its width and 15m longer than its width.

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

=> Xem hướng dẫn giải

3. A car consumes 12/ of gasoline every 100km. How many liters of gasoline does the car consume if it travels a distance of 50km?

Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

=> Xem hướng dẫn giải

4. A factory has to manufacture 12 sets of table per day for 30 days to meet the target. Thanks to an apgrade in technology, they can make 18 sets per day. How many days does it take them to meet the target?

Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021