Giải bài tập 4 trang 39 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4.

a. Write as decimal fractions whose denominators are 10 and 100 respectively.

Viết phân số dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b. Write the two new decimal frations as decimals.

Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c. Which decimals that are equivalent to can we write?

Có thể viết thành những số thập phân nào?

Bài làm:

a.

= $\frac{3 x 2}{5 x 2}$ = $\frac{6}{10}$

= $\frac{3 x 20}{5 x 20}$ = $\frac{60}{100}$

b.

= 0.6

= 0.06

c. We can write as:

= $\frac{60}{100}$ = $\frac{600}{1000}$ = $\frac{6000}{10000}$ = ...

= 0.6; 0.60; 0.600; 0.6000; 0.60000;....

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021