Giải bài tập 1 trang 123 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 123 - Toán tiếng Anh 5:

A cube has side length of 2.5cm. Find the area of one face, the total surface area and the volume.

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Bài làm:

The cube with a side a = 2,5cm.
Hình lập phương có cạnh a = 2,5cm.

 • The area of 1 face of the cube is:
  Diện tích một mặt của hình lập phương là:

S = a x a = 2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

 • The total surface area of the cube is:
  Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

S x 6 = 6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

 • The volume of the cube is:
  Thể tích của hình lập phương là:

V = a x a x a = 2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Result: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3.
Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3.

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021