Giải bài tập 4 trang 73 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. Find :

Tìm x:

a) – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x 12,5 = 6 x 2,5

Bài làm:

a) – 1,27 = 13,5 : 4,5

- 1,27 = 3

= 3 + 1,27

= 4,27

b) + 18,7 = 50,5 : 2,5

+ 18,7 = 20,2

= 20,2 - 18,7

= 1,5

c) x 12,5 = 6 x 2,5

x 12,5 = 15

= 15 : 12,5

= 1,2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021