Giải bài tập 1 trang 83 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 83 - Toán tiếng Anh 5:

In the following table, the last column indicates the percentage of schoolgirl out of the total number of students. Use the calculator to calculate and complete the table.

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Bài làm:

For example:

Hướng dẫn mẫu:

Push the buttons:

Bấm lần lượt các phím:

On the screen, the result appears:

Trên màn hình xuất hiện kết quả là: 0,5081

So, the calculator has a result: 311 : 612 = 0,5081 = 50,81%

Vậy máy đã tính: 311 : 612 = 0,5081 = 50,81%

Do it again with others:

Làm tương tự các câu còn lại như mẫu ở trên ta có bảng kết quả như sau:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021