Giải bài tập 1 trang 162 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Convert the addition to multiplication then calculate:

Chuyển thành phép nhân rồi tính:

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg ;

b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x 3 ;

c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3

Bài làm:

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg = 6,75kg x 3 = 20,25kg.

b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x 3 = 7,14m2 x 1+ 7,14m2 x 1+ 7,14m2 x 3

= 7,14m2 x ( 1 + 1 +3) = 7,14m2 x 5 = 35,7m2 .

c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3 = 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3 x 1= 9,26dm3 x (9 + 1)

= 9,26dm3 x 10 = 92,6dm3.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021