Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 141 chương 4 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 141 chương 4 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 141 - Toán tiếng Anh 5:

Find the distance in kilometers and fill in the table:

Tính độ dài quãng đường bằng ki–lô–mét rồi viết vào ô trống:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 141 - toán tiếng Anh 5

A car departed at 7:30 from A and arrived at B at 12:15 at speed of 46km/h. Find the distance AB.

Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 142 - toán tiếng Anh 5

A bee can fly at a speed of 8 km/h. Find the distance that a bee can travel in 15 minutes.

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 142 - toán tiếng Anh 5

A kangaroo can travel (run and leap) at a speed of 14 m/s. Find the distance that a kangaroo can cover in 1 minutes and 15 seconds.

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021