Giải bài tập 1 trang 61 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 - 26,827;

c) 48,16 - 3,4.

Bài làm:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 - 26,827;

c) 48,16 - 3,4.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021