Giải bài tập 3 trang 90 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 89 - Toán tiếng Anh 5:

The area of rectangle ABCD is 2400 cm2 (as shown in the figure).

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ).

Find the area of triangle MDC.

Tính diện tích của hình tam giác MDC.

Bài làm:

The width of rectangle ABCD is:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

AD = BC = 25 + 15 = 40 (cm)

The length of rectangle ABCD is:

Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:

AB = CD = 2400 : 40 = 60 (cm)

As we see, triangle MDC:

Bây giờ ta thấy, hình tam giác MDC có:

  • CD = 60 cm
  • MD = 25 cm

The area of triangle MDC is:

Vậy, diện tích hình tam giác MDC là:

= 750 (cm2)

Result: 750 cm2

Đáp số: 750 cm2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021