Giải bài tập 1 trang 75 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Write in percent form (follow the example):

Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57; 0,52; 0,3; 0,234; 1,35.

Bài làm:

  • 0,57 = 57%
  • 0,52 = 52%
  • 0,3 = 30%
  • 0,234 = 23,4%
  • 1,35 = 135%

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021