Toán tiếng Anh 5 bài: Mét khối chương 3 | Cubic meter

  • 1 Đánh giá

Giải bài Mét khối chương 3 | Cubic meter. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 118 - Toán tiếng Anh 5:

a) Read out the following measurements:

Đọc các số đo sau:

15m3; 205m3 ;

m3; 0,911m3

b) Write the following volume measurements:

Đọc các số đo thể tích:

Seven thousand and two hundred cubic meters.

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Four hundred cubic meters;

Bốn trăm mét khối;

One-eighths cubic meters;

Một phần tám mét khối.

Zero and five hundredths cubic meters;

Không phẩy không năm mét khối.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 118 - Toán tiếng Anh 5:

a) Write the following measurements in cubic decimeters.

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3; 5,216m3; 13,8m3; 0,22m3

b) Write the following measurements in cubic centimeters.

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3; 1,96dm3; dm3; 19,54dm3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 118 - Toán tiếng Anh 5:

A rectangular box, which is made of cardboard has a length of 5dm, a width of 3dm and a height of 2dm. How many cubes with side length of 1dm3 can be contained in this box?

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021