Giải bài tập 2 trang 28 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 5cm2 = ... mm2

12 = ... $hm^{2}$

1 = ... $m^{2}$

7 = ... $m^{2}$

1 = ... $cm^{2}$

5 = ... $cm^{2}$

12 9 $dm^{2}$ = ... $dm^{2}$

37 24 $m^{2}$ = ... $m^{2}$

b. 800 = ... $cm^{2}$

12 000 = ... $km^{2}$

150 = ... $dm^{2}$ ...

3400 = ... $m^{2}$

90 000 = ... $hm^{2}$

2010 = ... $dam^{2}$ ...

Bài làm:

a. 5cm2 = 500 mm2

12 = 1200 $hm^{2}$

1 = 10000 $m^{2}$

7 = 70000 $m^{2}$

1 = 10000 $cm^{2}$

5 = 50000 $cm^{2}$

12 9 $dm^{2}$ = 1209 $dm^{2}$

37 24 $m^{2}$ = 3725 $m^{2}$

b. 800 = 8 $cm^{2}$

12 000 = 12 $km^{2}$

150 = 1 $dm^{2}$ 50

3400 = 34 $m^{2}$

90 000 = 9 $hm^{2}$

2010 = 20 $dam^{2}$ 10

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021