Giải bài tập 2 trang 121 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 121 - Toán tiếng Anh 5:

There is a mental cube with side length of 0,75m. One cubic decimeter of the metal cube weighs 15kg. How many kilograms does this metal cube weigh?

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài làm:

0,75m = 7,5dm.

  • The volume of this metal cube is:
    Thể tích của khối kim loại đó là:

7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)

  • One cubic decimeter of the metal cube weighs 15kg:
    Do mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg nên khối kim loại đó cân nặng:

15 x 421,875 = 6328,125(kg)

Result: 6328,125kg.
Đáp số: 6328,125kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021