Giải bài tập 3 trang 151 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 151 - toán tiếng Anh 5

Write these measurements in decimal form:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) giờ ;

hours ;

giờ ;

hours ;

minutes.

phút.

b) m ; \(\frac{3}{10}\) km ; \(\frac{2}{5}\) kg.

Bài làm:

a) giờ = \(\frac{1 \times 5 }{2 \times 5}\) giờ = \(\frac{5}{10}\) = 0,5 giờ ;

giờ = \(\frac{3 \times 25}{4 \times 25}\) giờ = \(\frac{75}{100}\) giờ = 0,75 giờ ;

phút = \(\frac{1 \times 25}{4 \times 25}\) phút = \(\frac{25}{100}\) phút = 0,25 phút.

b) m = \(\frac{7 \times 5}{2 \times 5}\) m = \(\frac{35}{10}\) m = \(3\frac{5}{10}\) m = 3,5m ;

km = 0,3km ;

kg = \(\frac{2 \times 2}{5 \times 2}\) kg = \(\frac{4}{10}\) kg = 0,4 kg.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021