Giải bài tập 1 trang 127 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 127 - Toán tiếng Anh 5:

Given right trapezoid ABCD (as shown in the figure) with AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Draw a segment connecting two points D and B to make two triangles ABD and BDC.

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

a) Find the area of each triangle.

Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Find the percentage of the area of triangle ABD compared to that of triangle BDC.

Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Bài làm:

a) The triangle ABD is a right triangle with 2 squared angles is AB and AD.
Ta thấy tam giác ABD là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là AB và AD.

  • The area of ABD is: S1 = x AB x AD = x 4 x 3 = $\frac{1\times 12}{2}$ = 6 (cm2)
    Nên diện tích hình tam giác ABD là: S1 = x AB x AD = x 4 x 3 = $\frac{1\times 12}{2}$ = 6 (cm2)

The triangle BDC is the normal triangle with the height = AD and the base DC.
Tam giác BDC là tam giác thường có chiều cao bằng độ dài đoạn AD và đáy DC.

  • The area of BDC is: S2 = x DC x AD = x 5 x 3 = $\frac{1\times 15}{2}$ = 7,5 (cm2)
    Nên diện tích hình tam giác BDC là: S2 = x DC x AD = x 5 x 3 = $\frac{1\times 15}{2}$ = 7,5 (cm2)

b) The percentage of the area of triangle ABC and BDC is:
Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác BDC là:

= 0,8 = 80%.

Result: a) 6cm2; 7,5cm2

b) 80%

Đáp số: a) 6cm2; 7,5cm2

b) 80%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021