Giải bài tập 4 trang 20 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. A man is paid 72 000 VND for 2 working days. At the same payment rate, how much is he paid for 5 working days?

Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Bài làm:

A man is paid for a working day:

72000 : 2 = 36000 (VND)

He is paid for 5 working days:

36000 x 5 = 180000 (VND)

Result: 180000 VND

Một ngày người đó có số tiền công là:

72000 : 2 = 36000 (đồng)

Vậy 5 ngày người đó có số tiền công là:

36000 x 5 = 180000 (đồng)

Đáp số: 180000 đồng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021