Giải bài tập 2 trang 6 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Make the following fractions have a common denominator:

Quy đồng mẫu số các phân số:

a. and $\frac{5}{8}$

b. and $\frac{7}{12}$

c. and $\frac{3}{8}$

a. và $\frac{5}{8}$

b. và $\frac{7}{12}$

c. và $\frac{3}{8}$

Bài làm:

a. 2 fractions and $\frac{5}{8}$ have a common denominator is 24

= $\frac{2 x 8}{3 x 8}$ = $\frac{16}{24}$

= $\frac{5 x 3}{8 x 3}$ = $\frac{15}{24}$

b. 2 fractions and $\frac{7}{12}$ have a common denominator iis 12. Because 12 : 4 = 3, so:

= $\frac{1 x 3}{4 x 3}$ = $\frac{3}{12}$

b. 2 fractions and $\frac{3}{8}$ have a common denominator is 24.

= $\frac{5 x 4}{6 x 4}$ = $\frac{20}{24}$

= $\frac{3 x 3}{8 x 3}$ = $\frac{9}{24}$

a. Hai phân số và $\frac{5}{8}$ có mẫu số chung là: 3 x 8 = 24

= $\frac{2 x 8}{3 x 8}$ = $\frac{16}{24}$

= $\frac{5 x 3}{8 x 3}$ = $\frac{15}{24}$

b. Hai phân số và $\frac{3}{8}$ có mẫu số chung là: 12. Vì 12:4 = 3 nên ta có:

= $\frac{1 x 3}{4 x 3}$ = $\frac{3}{12}$

c. Hai phân số và $\frac{3}{8}$ có mẫu số chung là: 24

= $\frac{5 x 4}{6 x 4}$ = $\frac{20}{24}$

= $\frac{3 x 3}{8 x 3}$ = $\frac{9}{24}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021