Toán tiếng Anh 5 bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân trang 71 chương 2| Dividing a decimal by a decimal

  • 1 Đánh giá

Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân chương 2| Dividing a decimal by a decimal. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Knowing that 4,5k of oil weigh 3.42kg, how many kilograms do 8l of weigh?

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải

3. it takes 2.8m of fabric to make a set of clothes. How many sets of clothes can be made with 429.5m of fabric and how many meters of fabric would be left?

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021