Giải bài tập 2 trang 139 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 - Toán tiếng Anh 5:

An airplane travels a distance of 1800km in 2.5 hours. Find its speed.

Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Bài làm:

The speed of an airplane is:
Vận tốc của máy bay là:

v = s : t = 1800 : 2,5 = 720 (km/h)
v = s : t = 1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

or 1,5 hours = hours
hay 1,5 giờ = giờ

v = s : t = 1800 : = $\frac{1800\times 2}{5}$ = 720 (km/h)

v = s : t = 1800 : = $\frac{1800\times 2}{5}$ = 720 (km/giờ)

Result: 720km/h
Đáp số: 720km/giờ

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021