Giải bài tập 1 trang 73 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021