Giải bài tập 1 trang 43 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. >, < , = ?

84,2 ... 84,19

47,5 ... 47,500

6,834 ... 6,85

90,6 ... 89,6

Bài làm:

84,2 > 84,19

47,5 = 47,500

6,834 < 6,85

90,6 > 89,6

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021