Giải bài tập 4 trang 54 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4.

a. Calculate and compare the result of a - b - c and a - (b + c):

Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c):

b. Calculate using two methods:

Tính bằng hai cách:

8,3 - 1,4 - 3,6; 18,64 - ( 6,24 + 10,5)

Bài làm:

a.

b. 2 methods:

8,3 - 1,4 - 3,6

  • 1: 8,3 - 1,4 - 3,6 = 6,9 - 3,6 = 3,3
  • 2: 8,3 - 1,4 - 3,6 = 8,3 - (1,4 + 3,6)= 8,3 - 5 = 3,3

18,64 - ( 6,24 + 10,5)

  • 1: 18,64 - ( 6,24 + 10,5) = 18,64 - 16,74 = 1,9
  • 2: 18,64 - ( 6,24 + 10,5) = 18,64 - 6,24 - 10,5 = 12,4 - 10,5 = 1,9

Tính theo 2 cách:

8,3 - 1,4 - 3,6

  • 1: 8,3 - 1,4 - 3,6 = 6,9 - 3,6 = 3,3
  • 2: 8,3 - 1,4 - 3,6 = 8,3 - (1,4 + 3,6)= 8,3 - 5 = 3,3

18,64 - ( 6,24 + 10,5)

  • 1: 18,64 - ( 6,24 + 10,5) = 18,64 - 16,74 = 1,9
  • 2: 18,64 - ( 6,24 + 10,5) = 18,64 - 6,24 - 10,5 = 12,4 - 10,5 = 1,9
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021