Toán tiếng Anh 5 bài: Trừ hai số thập phân chương 2|Subtracting two decimals

  • 1 Đánh giá

Giải bài Trừ hai số thập phân chương 2|Subtracting two decimals. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;

b) 5,12 - 0,68;

c) 69 - 7,85.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;

b) 5,12 - 0,68;

c) 69 - 7,85.

=> Xem hướng dẫn giải

3. A box contains 28.75kg of sugar. They took 10.5kg of sugar out of the box, then another 8kg. How many kilograms of sugar left in the box?

Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem