Toán tiếng Anh 5 bài: Diện tích hình tròn chương 3 | Area of a circle

  • 1 Đánh giá

Giải bài Diện tích hình tròn chương 3 | Area of a circle. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a circle with radius r:

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm.

c) r = m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 - Toán tiếng Anh

Find the area of a circle with diameter d:

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm.

c) d = m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a circular table with a radius of 45cm.

Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem