Giải bài tập 1 trang 100 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

A steel wire is bent as shown in the figure.

Một sợi dây thép được uốn như hình bên.

Find the length of the wire.

Tính độ dài của sợi dây.

Bài làm:

S = 2 x r x 3,14.

The circunference of the circle with r = 7cm is:

Chu vi hình tròn có bán kính 7cm là:

S = 2 x r x 3,14 = 2 x 7 x 3,14 = 43,96 (cm)

The circumference of the circle with r = 10cm is:

Chu vi hình tròn có bán kính 10cm là:

S = 2 x r x 3,14 = 2 x 10 x 3,14 = 62,8 (cm)

The length of the steel is: 43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Vậy dây thép có độ dài là: 43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Result: 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021