Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về các phép tính với thời gian chương 5 | Review operations with time measurements

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về các phép tính với thời gian chương 5 | Review operations with time measurements. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 165 - toán tiếng Anh 5

Calculate

Tính:

a) 12 hours 24 minutes + 3 hours 18 minutes

12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút

14 hours 26 minutes - 5 hours 42 minutes

14 giờ 26 phút - 5 giờ 42 phút

b) 5,4 hours + 11,2 hours

5,4 giờ + 11,2 giờ

20,4 hours - 12,8 hours

20,4 giờ - 12,8 giờ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 165 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) 8 minutes 54 seconds x 2

8 phút 54 giây x 2

38 minutes 18 seconds : 6

38 phút 18 giây : 6

b) 4,2 hours x 2

4,2 giờ x 2

37.2 minutes : 3

37,2 phút : 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 166 - toán tiếng Anh 5:

A person cycled 18km at a speed of 10 km/h. How long did it take that person to travel?

Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vận tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 165 - toán tiếng Anh 5

A bus left Ha Noi at 6:15 am and arrived at Hai Phong at 8:56 am. On the way, it took a 25-minute break. The speed of the bus was 45 km/h. Find the distance between Ha Noi and Hai Phong.

Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021