Giải bài tập 1 trang 165 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 165 - toán tiếng Anh 5

Calculate

Tính:

a) 12 hours 24 minutes + 3 hours 18 minutes

12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút

14 hours 26 minutes - 5 hours 42 minutes

14 giờ 26 phút - 5 giờ 42 phút

b) 5,4 hours + 11,2 hours

5,4 giờ + 11,2 giờ

20,4 hours - 12,8 hours

20,4 giờ - 12,8 giờ

Bài làm:

a)

12 hours 24 minutes + 3 hours 18 minutes = 15 hours 32 minutes

14 hours 26 minutes - 5 hours 42 minutes = 13 hours 86 minutes - 5 hours 42 minutes = 8 hours 44 minutes

Giải bài tập 1 trang 165 sách toán tiếng anh 5

b)

5,4 hours + 11,2 hours = 16,6 hours

20,4 hours - 12,8 hours = 7,6 hours

Giải bài tập 1 trang 165 sách toán tiếng anh 5

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021