Giải bài tập 2 trang 26 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Write the following area measurements:

Viết các số đo diện tích:

a) Two hundred and seventy-one square dekameters.

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b) Eighteen thousand nine hundred and fifty-four square dekameters.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Six hundred and three square hectometers.

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d) Thiry-four thousand six hundred and twenty square hectometers.

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Bài làm:

a. 271dam2

b. 18954dam2

c. 603hm2

d. 34 620hm2.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021