Toán tiếng Anh 5 bài: Phân số thập phân chương 1| Decimal fractions

  • 1 Đánh giá

Giải bài phân số thập phân| Decimal fractions. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Read out these decimal fractions:

Đọc các phân số thập phân:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Write these decimal fractions:

Viết các phân số thập phân:

Seven-tenths; twenty-hundredths; four hundred seventy-five thousandths; one-millionths.

Bảy phần mười, hai mươi phần trăm, bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn, một phần triệu.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Which of the following fractions are decimal fractions?

Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

; $\frac{4}{10}$; $\frac{100}{34}$; $\frac{17}{1000}$; $\frac{69}{2000}$

=> Xem hướng dẫn giải

4. Write the correct numbers in the boxes:

Viết số thích hợp vào ô trống:

a. = $\frac{7 x ☐}{2 x ☐}$ = $\frac{☐}{10}$

b. = $\frac{3 x ☐}{4 x ☐}$ = $\frac{☐}{100}$

c. = $\frac{6 : ☐}{30 : ☐}$ = $\frac{☐}{10}$

d. = $\frac{64 : ☐}{800 : ☐}$ = $\frac{☐}{100}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem