Giải bài tập 1 trang 8 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Read out these decimal fractions:

Đọc các phân số thập phân:

Bài làm:

: nine-tenths

: twentyone-hundredths or twenty-one percent

: six hundred and twentyfine - thousandths

: two thounsand and four - millionths

: chín phần mười

: hai mươi mốt phần trăm

: sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn

: hai nghìn không trăm linh tư phần triệu

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021