Giải bài tập 1 trang 136 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 136 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 3 hours 12 minutes x 3
3 giờ 12 phút x 3

4 hours 23 minutes x 4
4 giờ 23 phút x 4

12 minutes 25 seconds x 5
12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 hours x 6
4,1 giờ x 6

3,4 minutes x 4
3,4 phút x 4

9,5 seconds x 3
9,5 giây x 3

Bài làm:

a) 3 hours 12 minutes x 3
3 giờ 12 phút x 3 = 9 hours 36 minutes

4 hours 23 minutes x 4
4 giờ 23 phút x 4 = 16 hours 92 minutes

92 min = 60 min + 32 min = 1 hour 32 minutes

92 phút = 60 phút + 32 phút = 1 giờ 32 phút.

So: 3 hours 12 minutes x 3 = 17 hours 32 min.

Vậy 3 giờ 12 phút x 3 = 17 giờ 32 phút.

12 minutes 25 seconds x 5
12 phút 25 giây x 5 = 60 minutes 125 seconds

125 seconds = 120 seconds + 5 seconds = 6 min 5 seconds
125 giây = 120 giây + 5 giây = 6 phút 5 giây.

So 12 min 25 seconds x 5 = 62 min 5 seconds.
Vậy 12 phút 25 giây x 5 = 62 phút 5 giây.

b) 4,1 hours x 6
4,1 giờ x 6 = 24,6 hours

3,4 min x 4
3,4 phút x 4 = 13,6 minutes

9,5 seconds x 3
9,5 giây x 3 = 28,5 seconds

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021