Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 179, 180 chương 5 | Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 178 chương 5 | Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 178 - toán tiếng Anh 5

A car travels 60 km at a speed of 60km/h and continues travelling another 60 km at a speed of 30 km/h. So, The time it takes the car to travel the total distance is:

Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 hours. B. 2 hours.

C. 3 hours D. 4 hours.

A. 1,5 giờ. B. 2 giờ.

C. 3 giờ D. 4 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 179 - toán tiếng Anh 5

A rectangular aquarium has dimensions as shown in the figure. How many liters of water are needed to fill half of that tank?

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

Giải bài tập 2 trang 179 sách toán tiếng anh 5

A. 48l B. 70l

C. 96l D. 140l

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 180 - toán tiếng Anh 5

At the same time, Vu rode a horse at 11km/h, Lenh walked at 5 km/h in the same direction with Vu. At the beginning, Lenh was 8km away from Vu (look at the figure). How many minutes did it take Vu to catch up with Lenh?

Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 180 - toán tiếng Anh 5

At the same time, Vu rode a horse at 11km/h, Lenh walked at 5 km/h in the same direction with Vu. At the beginning, Lenh was 8km away from Vu (look at the figure). How many minutes did it take Vu to catch up with Lenh?

Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: trang 180 - toán tiếng Anh 5

A daughter's age is the mother's age, and the son's age is \(\frac{1}{5}\) the mother's age. The sum of the daughter's age and the son's age is 18. How old is the mother?

Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 180 - toán tiếng Anh 5

In a year, the population density of Ha Noi is 2627 people/km2 (it means there are 2627 people per square kilometer), and the population density of Son La is 61 people/km2.

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 .

a) The area of Ha Noi is 921 km2 , the area of Son La is 14 210 km2. What is the percentage of Son La popilation compared to Ha Noi population?

Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2, diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2. Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội ?

b) To increase the population density of Son La to 100 people/km2, how many people would Son La need?

Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021