Giải bài tập 3 trang 7 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Which fraction is greater?

Phân số nào lớn hơn?

and $\frac{5}{7}$

and $\frac{4}{9}$

and $\frac{8}{5}$

và $\frac{5}{7}$

và $\frac{4}{9}$

và $\frac{8}{5}$

Bài làm:

> $\frac{5}{7}$

< $\frac{4}{9}$

< $\frac{8}{5}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021