Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về phân số tiếp theo chương 5 |Review fractions (cont)

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về phân số chương 5 |Review fractions. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 149 - toán tiếng Anh 5

Circle the correct answer:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

The fraction respresenting the shaded part of the paper strip is:

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A. B. \(\frac{4}{7}\)

C. D. \(\frac{3}{7}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

There are 20 marbles, 3 of them are brown, 4 of them are green, 5 of them are red and 8 of them are yellow. So of the marble are:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, số viên bi có màu:

A. Brown B. Red C.Green D.Yellow

A. Nâu B. Đỏ C.Xanh D.Vàng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 150 - toán tiếng Anh 5

Find the equivalent fractions among the followings:

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

; \(\frac{5}{8}\); \(\frac{15}{25}\); \(\frac{9}{15}\); \(\frac{20}{32}\); \(\frac{21}{35}\).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 150 - toán tiếng Anh 5

Compare these fractions:

So sánh các phân số:

a) and $\frac{2}{5}$

và $\frac{2}{5}$

b) and $\frac{5}{8}$

và $\frac{5}{8}$

c) and $\frac{7}{8}$

và $\frac{7}{8}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 150 - toán tiếng Anh 5

a) Order these fractions , $\frac{23}{33}$, $\frac{2}{3}$ from the least to the greatest.

Viết các phân số , $\frac{23}{33}$, $\frac{2}{3}$ theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Order these fractions , $\frac{8}{11}$, $\frac{9}{8}$ from the greatest to the least.

Viết các phân số , $\frac{8}{11}$, $\frac{9}{8}$ theo thứ tự từ lớn đến bé.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021