Giải bài tập 2 trang 65 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 26,5 : 25

b) 12,24 : 20

Bài làm:

a) 26,5 : 25

b) 12,24 : 20

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021