Giải bài tập 2 trang 39 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2 .Write the following decimal fractions as decimals and read them out:

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

; $\frac{834}{10}$; $\frac{1954}{100}$; $\frac{2167}{1000}$; $\frac{2020}{10000}$.

Bài làm:

= 4.5: fourty-five - tenths

bốn phẩy năm

= 83.4: eight hundred and thirty-four - tenths

tám mươi ba phẩy bốn

= 19.54: one thousand nine hundred and fifty-four - hundredths

mười chín phẩy năm mươi tư

= 2.167: two thousand one hundred and sixty-seven - thousanths

hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

= 0.202: two thousand and twenty - ten thousandths

không phẩy hai trăm linh hai

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021