Giải bài tập 1 trang 7 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. >, <, = ?

a.

... 1

... 1

... 1

1 ...

b. State the basic properties of fractions which are greater, smaller and equal to 1.

Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Bài làm:

a.

< 1

= 1

> 1

1 >

b.

  • If the numerator of the fraction greater than the denominator, the fraction is greater than 1.
  • If the numerator of the fraction smaller than the denominator, the fraction is greater than 1.
  • If the numerator of the fraction equal to the denominator, the fraction is equal to 1.
  • Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1
  • Phân số có tử số béhơn mẫu số thì phân số bé hơn 1
  • Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021