Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 61 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 61 chương 2|Practiceang. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.

a. Calculate and compare the results of (a x b) x c and a x (b x c):

Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

b. Calculate in the simplest way:

Tính:

9,65 x 0,4 x 2,5 7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84 34,3 x 0,5 x 0,4

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

=> Xem hướng dẫn giải

3. A cyclist travels 12.5km every hour. How many kilometers can he travel in 2.5 hours?

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

3. A cyclist travels 12.5km every hour. How many kilometers can he travel in 2.5 hours?

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021