Giải bài tập 3 trang 61 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. A cyclist travels 12.5km every hour. How many kilometers can he travel in 2.5 hours?

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

In 2.5 hours, he traveled:

2,5 x 12,5 = 31,25 (km)

Result: 31,25 km

2,5 giờ người đó đi được số ki lô mét là:

2,5 x 12,5 = 31,25 (km)

Đáp án: 31,25 km

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021