Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 100 chương 3 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 100 chương 3 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a circle with a radius measured r:

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm;

b) r = 0,35dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a circle with circumference C = 6,28cm.

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 - Toán tiếng Anh:

The rim of a water well makes a circle with a radius of 0.7m. The thinkness of the curb is 0.3m. Find the area of the crub.

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021