Giải bài tập 3 trang 100 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 100 - Toán tiếng Anh:

The rim of a water well makes a circle with a radius of 0.7m. The thinkness of the curb is 0.3m. Find the area of the crub.

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Bài làm:

The area of the circle is:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

S = r x r x 3,14 = 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

The radius of the big circle is: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

The area of the big circle is:

Diện tích của hình tròn lớn là:

S = r x r x 3,14 = 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

The area of the curb is: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Diện tích của thành giếng là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Result: 1,6014 m2.

Đáp số: 1,6014 m2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021