Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập phép trừ chương 5 | Subtraction

  • 1 Đánh giá

Giải bài Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập phép trừ chương 5 | Subtraction. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 159 - toán tiếng Anh 5

Calculate and check (follow the example):

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) 8923 - 4157 ; 27069 - 9537

b) ; \({7 \over {12}} - {1 \over 6}\); \(1 - {3 \over 7}\)

c) 7,284 - 5,596 ; 0,863 - 0,298

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 160 - toán tiếng Anh 5

Find

Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16 ;

b) x - 0,35 = 2,55 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 160 - toán tiếng Anh 5

A commune plants rice on 540.8ha of land. The area used to plant flowers iss 385.5 ha less than the area used to plant rice. Find the total area used to plant both rice and flowers.

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021