Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 160 chương 5 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 160 chương 5 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 159 - toán tiếng Anh 5

Calculare

Tính:

a) + \(\frac{3}{5}\) ;

- \(\frac{2}{7}\) + \(\frac{1}{12}\) ;

- \(\frac{5}{17}\) - \(\frac{4}{17}\) ;

b) 578,69 + 281,78 ;

594,72 + 406,38 - 329,47.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 160 - toán tiếng Anh 5

Calculare in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\) ;

b) - \(\frac{28}{99}\) - \(\frac{14}{99}\) ;

c) 69,78 + 35,97 +30,22 ;

d) 83,45 - 30,98 - 42,47 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 161 - toán tiếng Anh 5

The expenditure record of a worker family is describle as follows: (\frac{3}{5}\) of the salary was spent on food and tuition fee, (\frac{1}{4}\) of it was spent on accomodation rental snd other expenses, the rest of the salary was used for saving.

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021