Giải bài tập 1 trang 22 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. There are 28 students in a class, the number of boys is the number of girls. How many boys, girls are there in the class?

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Bài làm:

A total of equal parts is: 5 + 2 = 7 (part)

A part is: 28 : 7 = 4 (student)

The girls in a class are: 4 x 2 = 8 (student)

The boys in a class are: 28 - 8 = 20 (student)

Result: Girl: 8 students

Boy: 20 students

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau là:

5 + 2 = 7 ( phần)

Mỗi phần tương ứng với số học sinh là:

28 : 7 = 4 (học sinh)

Số học sinh nữ là: 4 x 2 = 8 (học sinh)

Số học sinh nam là: 28 - 8 = 20 (học sinh)

Đáp số: Nữ 8 học sinh

Nam 20 học sinh

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021