Giải bài tập 1 trang 62 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Tính:

a) 375,64 - 95,69 + 35,78;

b) 7,7 + 7,3 x 7,4.

Bài làm:

a) 375,64 - 95,69 + 35,78

375,64 - 95,69 + 35,78 = 279,95 + 35,78

= 315,73

b) 7,7 + 7,3 x 7,4

7,7 + 7,3 x 7,4 = 7,7 + 54,02

= 61,72

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021